اعضای هیات علمی

علی فضل آرا

علی فضل آرا

علی فضل آرا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 061-33330010-19
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ازاده-سعید تاثیر عسل های شبدر و آویشن خوزستان برالگوی رشد باکتری های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس کارشناسی ارشد 1393/07/16
بهاره ایزدی بررسی باقیمانده‌ تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در برخی نمونه عسل های مصرفی در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1391/08/02
علی بهادری راد بررسی مقایسه ای روش های امپدانس‏‏، کروموژنیک و مرجع در شناسایی آلودگی به استافیلوکوکوس آرئوس در مواد غذایی کارشناسی ارشد
فروغ جافری مدل سازی ریاضی تراکم میکروبی بر اساس مقاومت الکتریکی در گوشت ماکیان و بررسی تطابق آن با TVN کارشناسی ارشد 1390/09/16
مجتبی حقی کرم اله تاثیر اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis)بر سمیت کبدی القایی با ان- نیترو دی اتیل آمین در رت کارشناسی ارشد 1391/11/23
علی خاتمی‌نیا بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشتی (کلی‌فرم، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس) کره‌های صنعتی با روشهای استاندارد مرجع و امپدانس کارشناسی ارشد 1385/01/01
حسن دلفان اثرات انفرادی و ترکیبی آب الکترولیز شده خنثی و اسید استیک برمدت زمان ماندگاری و خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی فیله بوقلمون در شرایط نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد 1394/07/28
پگاه رستمی سلیمانی مطالعه تاثیر ضد میکروبی اسانس گیاه زیره سبز بر باکتری لیستریا منوسیتوژنز در پنیر سفید ایرانی کارشناسی ارشد 1389/06/27
ازاده رشیدی مهر ارزیابی مدت زمان ماندگاری برگر مرغ بهینه شده با سوریمی و اسانس های گیاهی تحت شرایط مختلف بسته بندی دکتری 1398/04/10
راضیه زنگنه مدل سازی ریاضی تراکم میکروبی بر اساس مقاومت الکتریکی در گوشت چرخ شده و بررسی تطابق آن با pH و TVN کارشناسی ارشد 1397/10/15
محمدحسن سلیم مقدم بررسی مقایسه ای روش های امپدانس‏‏، کروموژنیک و مرجع در شناسایی آلودگی کلی فرمی و اشریشیا کلی در مواد غذایی کارشناسی ارشد 1394/08/05
فرزانه سنگ تراش بررسی کیفیت آب‌های بسته‌بندی شده از نظر میزان سختی، شمارش کلی میکروبی و آلودگی احتمالی به کلی فرم‌ها و مقایسة آنها با استانداردهای ملی کارشناسی ارشد 1384/01/01
لیلا سهرابی ارزیابی مقایسه ای آلودگی به کلی فرم و اشریشیاکلی در مواد غذایی با استفاده از محیط های کروموژن مختلف و تطابق آن ها با روش مرجع کارشناسی ارشد 1397/12/07
نسرین سوخته زار بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در گوشت مرغ، بوقلمون و شترمرغ عرضه شده در اهواز و و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها کارشناسی ارشد 1396/11/03
سینا شیری ارزیابی آلودگی به اشرشیاکلی به عنوان شاخص کلی فرم‌ها در خامه‌های غیرپاستوریزه و خامه‌های قنادی در سطح شهر اهواز کارشناسی ارشد 1384/01/01
محسن شهبازی نژاد بررسی انتروتوکسین زایی تعدادی از جدایه های استافیلوکوکوس آرئوس با منشاء مواد غذایی با روش PCR کارشناسی ارشد 1391/10/10
مهدی طاهری بررسی میزان آلودگی به استافیلوکوکوس آرئوس در سمبوسه‌های عرضه شده در سطح شهر اهواز کارشناسی ارشد 1383/01/01
بتول غنی زاده کارایی تاثیر آب الکترولیز شده خنثی (Neutral Electrolyzed Water) بر روی برخی از باکتری های بیماریزای غذایی در دما و زمان های مختلف کارشناسی ارشد 1393/09/18
ارزو فتاحیان دهکردی بررسی اثر پوشش خوراکی کیتوزان و اسانس نانوکپسوله زیره سبز بر ماندگاری گوشت گوساله در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و تلقیح تجربی با اشرشیاکلی. دکتری 1399/11/18
زهرا فرهادوند تاثیر پوشش ژلاتین- اسانس نعناع بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی فیله مرغ تازه تحت شرایط بسته بندی هوازی و اتمسفر اصلاح شده کارشناسی ارشد 1398/10/01
یوسف قادربیگی بررسی مقایسه ای روش کشت مستقیم و غنی سازی در جداسازی و تشخیص یرسینیا انتروکولیتیکا از گوشت گاو، گوسفند و بز عرضه شده در اهواز کارشناسی ارشد 1395/07/24
سپیده کیانی قلعه سرد تاثیر پوشش کاراگینان- اسانس پونه کوهی بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی فیله مرغ تازه تحت شرایط بسته بندی هوازی و اتمسفر اصلاح شده کارشناسی ارشد 1398/08/14
طاهره کریمی تاثیر پوشش کیتوزان - رزماری برخصوصیات میکروبی و شیمیایی فیله ماکیان در شرایط یخچالی کارشناسی ارشد 1393/06/30
رحیم کریمی اباپین بررسی عسل‌های بازار اهواز از نظر وجود دیاستاز، قند تجارتی و میزان اسیدیته کارشناسی ارشد 1383/01/01
فاطمه کریمیان بررسی باقیمانده‌ تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در تخم مرغ های مصرفی در منطقه اهواز کارشناسی ارشد 1392/07/17
الناز لک مطالعه تاثیر ضدمیکروبی گیاهان آویشن شیرازی، زیره و نعنا بر باکتری E.coli O_157:H_7 در سوپ تجاری عصاره مرغ دکتری 1386/01/01
مریم لویمی بررسی میزان خاکستر، کلریدسدیم(نمک طعام) و ترکیبات نیتریت در سوسیس و کالباس‌های حرارت دیده و مقایسة آن با استانداردهای ملی کارشناسی ارشد 1384/01/01
ناهید متقیان حسونی طراحی مدل پیشگوی بار میکروبی شیر خام و پاستوریزه با استفاده از اندازه گیری مقاومت الکتریکی (امپدانس) و بررسی تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر شیر کارشناسی ارشد 1390/07/27
جمال ملک زاده تاثیر مدت زمان مواجه با آب الکترولیز شده خنثی بر کاهش آلودگی به سالمونلا تیفی موریوم و اشریشیاکلی در پوست و فیله ماکیان تازه کارشناسی ارشد 1394/06/29
احمد موالی زاده بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در شیر خام گاو عرضه شده در اهواز کارشناسی ارشد 1395/06/31
فروغ مولایی تاثیر پوشش ژلاتین - آویشن شیرازی برخصوصیات میکروبی و شیمیایی فیله شتر مرغ در شرایط یخچالی کارشناسی ارشد 1394/06/30
نرگس نقوی ارزیابی بهداشتی همبرگرهای معمولی و ممتاز سطح شهر اهواز از نظر برخی پارامترهای میکروبی و مقایسة‌ آنها با استانداردهای ملی کارشناسی ارشد 1384/01/01
اشرف‌السادات نوری بررسی و شمارش آنتروکوک‌ها در بستنی‌های غیرپاستوریزه مصرفی در اهواز به روش مرجع و تطابق آن با تکنیک امپدانس و طراحی الگوی ریاضی مربوطه کارشناسی ارشد 1384/01/01
فاطمه نوروزی بررسی مقایسه ای مدل های پیشگوی بار میکروبی بر پایه امپدانس در بستنی های ساده و کاکائویی تولیدی به روش سنتی و صنعتی کارشناسی ارشد 1393/02/20
سمیه نوروزی بلداجی بررسی حضور ژن مقاومت به متی سیلین(mecA) در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس با منشا مواد غذایی در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/07/05
راضیه هاشمیان ارزیابی مقایسه ای روش های شناسایی آلودگی کلی فرمی و اشریشیا کلی در آب با استفاده از محیط های امپدانس‏‏، فلوروژن و مرجع کارشناسی ارشد 1394/07/21