رؤسای قبلی

 

رؤسای پیشین دانشکده دامپزشکی

  1. 1- دکتر ناصرحقوقی راد
  1. 2- دکتر کریم میربابایی
  1. 3- دکتر هدایت اله رشیدی

  1. 4- دکتر منصور سیاری
  1. 5- دکتر منصور میاحی
  1. 6- دکتر غلامحسین خواجه

  1. 7- دکتر حسن مروتی
  1. 8- دکتر مسعود قربانپور
  1. 9- دکتر حسین نجف زاده

 

  1. 10- دکتر منصور میاحی

 11- دکتر حسین حمیدی نجات