بستن

ارتباط با ما

 

 

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی دفتر

شماره مستقیم

شماره دورنگار

پست الکترونیکی ریاست دانشکده دامپزشکی

آقای دکتر حسین حمیدی نجات

۴۰۰۰

۴۰۰۱

۳۳۳۳۰۰۷۳

۳۳۶۰۸۰۷

 dean.vet@scu.ac.ir       

 

 

آدرس دانشکده : خوزستان-اهواز-بلوار گلستان-دانشگاه شهید چمران-دانشکده دامپزشکی - صندوق پستی دانشکده 145-61355

 

 

 

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی دفتر

شماره مستقیم

شماره دورنگار

پست الکترونیکی معاونت آموزشی دانشکده دامپزشکی

آقای دکتر سیدرضا فاطمی طباطبایی

۴۰۱۲

۴۰۱۳

۳۳۳۶۰۸۳۲

۳۳۶۰۸۰۷

edu.vet@scu.ac.ir

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی دفتر

شماره مستقیم

شماره دورنگار

پست الکترونیکی معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی

آقای دکتر علی شهریاری

۴۰۱۶

۳۳۳۲۹۷۶۳

۳۳۶۰۸۰۷

research.vet@scu.ac.ir

 

 

 

مدیر گروه آموزشی

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی دفتر

پست الکترونیکی گروه های آموزشی

علوم درمانگاهی

آقای دکتر رضا آویزه 

۴۰۴۱

Clinical.vet@scu.ac.ir

علوم پایه

آقای دکتر محمد تابنده

۴۰۹۵

basicScience.vet@scu.ac.i

پاتوبیولوژی

آقای دکتر محمدحسین راضی جلالی

۴۰۹۵

Pb.vet@scu.ac.ir

بهداشت مواد غذایی

آقای دکتر علی فضل آرا

4095

Fh.vet@scu.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

حمید زلکی

مسئول امور عمومی

4006

سید حکیم موسوی

حسابدار

4008

بهنام پاسدار

کارپرداز دانشکده

4036

سیدعزیزالله احمدپور

تکنسین دام کوچک

4054

مریم تسلیمی

مسئول دبیرخانه

4004

آزاده اکبریان

کارشناس پژوهشی

4016

عاطفه گشتاسبی

کارشناس پژوهشی

4016

محمد جلالی عزیزپور

مسئول بخش انفورماتیک

4009

ناهید ابراهیمی 

گروه علوم پایه،پاتوبیولوژی، بهداشت مواد غذایی و

عامل اجرایی پرتال دانشکده

4095

منا عباسی

کارشناس دفتر مجله

4010

معصومه گزنی

کارمند سایت

4009

فاطمه بهداروند

کارشناس بخش پاتولوژی

4116

حسین بهداروند

تکنسین بخش کالبد گشایی

4117

نسرین نجفی

رئیس کتابخانه

4007

سکینه ثابتی

کارشناس کتابخانه

4007

علی مراقی

انبار دار

4007

شیدا ارزانی

کارشناس اموزش

4012

مراد مرادی

کارمند آموزش

4011

اسفندیار حسینوند

سمعی بصری

4014

خدیجه خاتین زاده

مسئول دفتر  گروه علوم درمانگاهی

4041

فرشید تونی

تکنسین آز کلینیکال

4046

حسین لویمی

تکنسین بخش رادیولوژی

4048

شاهین وحدتی فر

تکنسین بخش مامایی

4049

رشید جهانگیربابادی

تکنسین بخش داخلی دام بزرگ

4050

امیر امیری

امین اموال دانشکده

4022

علیرضا کاظمی ممبینی

مسئول دفتر رئیس دانشکده

4001

مریم شکوهمند

کارشناس بخش آبزیان

4054

مصطفی سبزواری زاده

کارشناس بخش فیزیولو‍ژی

4145

مجید نوروزی

تکنسین بخش جراحی

4055

فرهاد راهداری

مسئول فنی دانشکده

4042

روح انگیز مندنی زاده

کارمند آموزش

4011

فخری کیانی دهکردی

کارشناس بخش فارماکولوژی

4096

رحمن ایرانشاهی

کارشناس بخش بافت شناسی

4099

عبدالرحیم فتحی

تکنسین بخش آناتومی

4205

مریم داغری

کارشناس آز ویروس

4211

فاطمه خواجه

کارشناس آز انگل شناسی

4218

بابک سهیلی

تکنیسین بخش بیوشیمی

4200

محمد بلوطکی

مسئول خرید بیمارستان

4036

عبدالله افشه

نامه رسان

4000

عبود منابی

آبدارچی

4031

رحیم فرطوسی

باغبان

 

علی بیت جادر

نیروی خدماتی

 

طاها شریفی

نیروی خدماتی

 

عادل غلیم پور

نیروی خدماتی

 

غلامرضا حسین پور

نیروی خدماتی

 

محمد منشداوی

نیروی خدماتی

 

سید صادق ن‍ژادحسینی

نیروی خدماتی

 

علی اکبری

نیروی خدماتی

 

محمد تاب

نیروی خدماتی

 

امید نازاری

نیروی خدماتی

 

 

 

 

دفترچه تلفن