ارتباط با ما

 

 

 

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی دفتر

شماره مستقیم

شماره دورنگار

پست الکترونیکی ریاست دانشکده دامپزشکی

جناب آقای دکتر مجتبی علیشاهی

۴۰۰۰

۴۰۰۱

۳۳۳۳۰۰۷۳

۳۳۶۰۸۰۷

 dean.vet@scu.ac.ir       

 

 

 

آدرس دانشکده : خوزستان-اهواز-بلوار گلستان-دانشگاه شهید چمران-دانشکده دامپزشکی - صندوق پستی دانشکده 145-61355

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی دفتر

شماره مستقیم

شماره دورنگار

پست الکترونیکی معاونت آموزشی دانشکده دامپزشکی

جناب آقای دکتر مهدی زارعی

۴۰۱۲

۴۰۱۳

۳۳۳۶۰۸۳۲

۳۳۶۰۸۰۷

edu.vet@scu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی دفتر

شماره مستقیم

شماره دورنگار

پست الکترونیکی معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی

جناب آقای دکتر کاوه خزائیل

۴۰۱۶

۳۳۳۲۹۷۶۳

۳۳۶۰۸۰۷

research.vet@scu.ac.ir

 

 

 

 

مدیر گروه آموزشی

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی دفتر

پست الکترونیکی گروه های آموزشی

علوم درمانگاهی

آقای دکتر رضا آویزه 

۴۰۴۱

Clinical.vet@scu.ac.ir

علوم پایه

آقای دکتر کاوه خزائیل

۴۰۹۵

basicScience.vet@scu.ac.i

پاتوبیولوژی

آقای دکتر محمدحسین راضی جلالی

۴۰۹۵

Pb.vet@scu.ac.ir

بهداشت مواد غذایی

آقای دکتر علی فضل آرا

۴۰۹۵

Fh.vet@scu.ac.ir

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

حمید زلکی

رئیس اداره امور عمومی

4006

33364818

عباس شیبه، پیمان کشاورزیان

حسابدار

4008

مریم تسلیمی زمانی

کارپرداز دانشکده

4036

سیدعزیزالله احمدپور

کارشناس  دام کوچک

4054

معصومه گزنی

دبیرخانه

4004

آزاده اکبریان

کارشناس پژوهشی

4016

محمد جلالی عزیزپور

مسئول بخش انفورماتیک

4009

ناهید ابراهیمی منش

کارشناس پرتال دانشکده

گروه علوم پایه،پاتوبیولوژی، بهداشت مواد غذایی

4095

منا عباسی

کارشناس دفتر مجله

4010

فاطمه بهداروند

کارشناس بخش پاتولوژی

4116

حسین بهداروند

تکنسین بخش کالبد گشایی

4117

نسرین نجفی

رئیس کتابخانه

4007

سکینه ثابتی، خدیچه گشاس

کارشناسان کتابخانه

4007

علی مراقی

انبار دار

4007

شیدا ارزانی

کارشناس مسئول آموزش

4011-4012

روح انگیز ماندنی زاده، فروغ نظاری، عاطفه گشتاسبی

کارشناسان آموزش

4011-4013

اسفندیار حسینوند

سمعی بصری

4014

خدیجه خاتین زاده

مسئول دفتر  گروه علوم درمانگاهی

4041

فرشید تونی

کارشناس آز کلینیکال

4046

حسین لویمی

تکنسین بخش رادیولوژی

4048

شاهین وحدتی فر

کارشناس  بخش مامایی و بیماری های تولید مثل

4049

رشید جهانگیری بابادی

کارشناس  بخش داخلی دام بزرگ

4050

امیر امیری

امین اموال دانشکده

4022

سید محمدرضا مرتضوی

مسئول دفتر رئیس دانشکده

4001

پریسا عوض زاده اصفهانی

کارشناس بخش بهداشت

4248

مریم شکوهمند

کارشناس بخش آبزیان

4054

سلطنت توکلی

کارشناس بخش طیور

4053

مصطفی سبزواری زاده

کارشناس بخش فیزیولو‍ژی

4145

مجید نوروزی

تکنسین بخش جراحی

4055

فرهاد راهداری

مسئول فنی دانشکده

4042

بهنام پاسدار

کارشناس بخش فارماکولوژی

4096

رحمن ایرانشاهی

کارشناس بخش بافت شناسی

4099

عبدالرحیم فتحی

کارشناس بخش آناتومی

4205

مریم داغری

کارشناس آز ویروس

4211

محمد باقری

کارشناس آز باکتری شناسی

4119

فاطمه خواجه

کارشناس آز انگل شناسی

4218

بابک سهیلی زاده

کارشناس بخش بیوشیمی

4200

محمد بلوطکی

مسئول خرید بیمارستان، نامه رسان

4036

عبود منابی

آبدارچی

4031

رحیم فرطوسی

باغبان

4006

علی بیت جادر

نیروی خدماتی

4008

طه شریفی

نیروی خدماتی

4046

عادل غلیم پور

نیروی خدماتی

4099

غلامرضا حسین پور

نیروی خدماتی

 

محمد منشداوی

نیروی خدماتی

4206

سید صادق ن‍ژادحسینی

نیروی خدماتی

4051

علی اکبری

نیروی خدماتی

4119

محمد تاب

نیروی خدماتی

 

امید نازاری

نیروی خدماتی

4218

علی بوعذار

نیروی خدماتی

4049

حسین پیرزایی

نیروی خدماتی

 

بهروز قنبری مرداسی

نیروی خدماتی

4050

کاظم اصل عباسی

نیروی خدماتی

 

رمضان قندعلی بلوطکی

نیروی خدماتی

4036

 

 


دفترچه تلفن