خدمات و تعرفه

 

فرآیندهای ارائه خدمات
 

 

الف-مراحل تجهیزات و اتاق به متقاضیان مجری طرح تحقیقاتی یا پایان نامه :

1- مجری محترم طرح بایستی درخواست خود در قالب فرم در خواست و فرم تعهدات مجری با امضا استاد راهنمای مربوطه شامل عنوان، شماره طرح، نام، شماره تماس و مدت زمان مورد نیاز جهت انجام مطالعه با ذکر تقریبی تاریخ های مورد نظر به صورت دستی به کارشناسان مرکز (بخش بیوشیمی یا فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی) یا از طریق آدرس ایمیل 
basicScience.vet@scu.ac.irبه مدیریت مرکز ارسال نمایند.

2- متقاضی می بایست هزینه های محاسبه شده شامل هزینه خوراک، بستر و تجهیزات مورد استفاده را مطابق دستورالعمل اعلام شده در بخش هزینه ها به حساب داروخانه دانشکده دامپزشکی واریز و رسید دریافت شده را به کارشناسان مرکز یا مدیریت تحویل نماید.

 3- پس از ثبت درخواست متقاضی و ارسال فیش تجهیزات و فضای آزمایشگاهی به مدت اعلام شده در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.

4- متقاضی بایستی در تاریخ مقرر جهت دریافت تجهیزات و فضای مورد نظر به مرکز مراجعه نماید. بدیهی است حداکثر 10 روز پس از این تاریخ تجهیزات و فضا به سایر متقاضیان تحویل و در صورت درخواست شخص متقاضی نوبت جدیدی به وی ارائه می گردد.

5- درصورتیکه شخص متقاضی قادر به شروع کار در تاریخ مقرر نباشد بایستی حداقل یک هفته قبل از موعد تعیین شده مراتب را به کارشناسان یا مدیریت مرکز اطلاع داده و نوبت جدید دریافت نماید.

6-تحویل تجهیزات و فضا در روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهار شنبه انجام خواهد شد.