امکانات

 

 

بخش تکثیر، پرورش حیوانات آزمایشگاهی

 این بخش دارای فضای استاندارد دارای تهویه و تنطیم نور مناسب و نیز تجهیزات لازم جهت تکثیر و پرورش موش آزمایشگاهی کوچک و بزرگ 
می باشد.

 

 

بخش تحقیقات بر روی حیوانات آزمایشگاهی

این بخش شامل اتاق های استاندارد دارای تهویه و تنطیم نور مناسب و نیز تجهیزات لازم جهت انجام تحقیقات بر روی موش های آزمایشگاهی بزرگ و کوچک (از جمله قفس های معمولی نگهداری حیوانات دراندازه های مختلف، ظروف آبخوری و ...)، می باشد.