راهنمای گام به گام روندهای آموزشی

راهنمای گام به گام روندهای آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای ثبت پایان نامه در سامانه ایرانداک دانلود (1,195.6k)
راهنمای سامانه همانندجوی ایرانداک دانلود (1,790.2k)
راهنمای سامانه سجاد دانلود (12,896.1k)
دفاع_از_پروپوزال_دکترای_تخصصی دانلود (91.1k)
دفاع_از_پایان_نامه_دکترای_تخصصی دانلود (117.6k)
دفاع_از_پایان_نامه_ارشد_و_دکترای_عمومی دانلود (123.5k)
درخواست_مرخصی_تحصیلی_دانشجویان_دکترای_عمومی دانلود (109.3k)
درخواست_مرخصی_تحصیلی_دانشجویان_ارشد_و_دکترای_تخصصی دانلود (110.6k)
درخواست_مجوز_هم_نیازی_دانشجویان_دکترای_عمومی دانلود (111.2k)
درخواست_گواهی_اشتغال_به_تحصیل دانلود (100.3k)
درخواست_حذف_ترم_دانشجویان_کارشناسی_ارشد_و_دکترای_ت دانلود (111.7k)
درخواست_حذف_ترم_دانشجویان_دکترای_عمومی دانلود (108.2k)
تمدید_سنوات_دانشجویان_کارشناسی_ارشد دانلود (73.4k)
تمدید_سنوات_دانشجویان_دکترای_تخصصی دانلود (115.4k)
تسویه_حساب_پس_از_دفاع دانلود (92.1k)