معاونین پژوهشی قبلی

 
  دکتر مسعودرضا صیفی خرداد ماه 80 لغایت آبانماه 80
 
 
     دکتر منصور میاحی آبان ماه 80 لغایت آذر ماه 82
 
 
  دکتر رمضانعلی جعفری بهمن ماه 82 لغایت اسفند 84
 
 
  دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلایی اسفند 84 لغایت شهریور 87
 
 
  دکتر حسین نجف زاده مهر ماه 87 لغایت آبانماه 88
 
 
  دکتر سیدرضا فاطمی طباطبایی آذرماه 88 لغایت دی ماه 90
 
 
  دکتر صالح اسماعیل زاده دی ماه 90 لغایت اردیبهشت 92
 
 
  دکتر بابک محمدیان اردیبهشت 92 لغایت تیرماه 93
 
 
  دکتر محمد حسین راضی جلالی تیر ماه 93 لغایت دی ماه97