دفتر ریاست

مسئول دفتر : علیرضا کاظمی 
 
تلفن داخلی    4001-4000
 
تلفن مستقیم : 33730178-33730180
 
فکس : 33360807