کارکنان کتابخانه

 

 

                                                                                        

       نام و نام خانوادگی : نسرین نجفی                                    نام و نام خانوادگی : سکینه ثابتی                  نام و نام خانوادگی : خدیجه گشاس

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی         مدرک تحصیلی : لیسانس کتابداری         مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

           سمت: رئیس کتابخانه                                                       سمت: کتابدار                                                     سمت: کتابدار

 

 

تلفن داخلی کتابخانه  : 4007