کارکنان کتابخانه

 

 

 نام و نام خانوادگی : نسرین نجفی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی 

 سمت: رئیس کتابخانه

 نام و نام خانوادگی : خدیجه گشاس

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کتابدار

 

تلفن داخلی کتابخانه  : 4007