امور پژوهشی

 

 
امور پژوهشی از مهمترین اهداف دانشگاه است. این معاونت در خرداد ماه سال 1380 با هدف سیاست‌گذاری صحیح و به موقع، برنامه‌ریزی، بسیج منابع و امکانات، هدایت، نظارت، تشویق و تسهیل کارآفرینی و فناوری اعضای هیئت علمی جهت نیل به خودکفایی و انتقال دستاوردهای تحقیقاتی به صنعت از طریق فرآیند تجاری سازی و تبدیل دستاوردهای علمی به ثروت به صورت مستمر و با عنوان "معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی" شروع به کار نمود. از سال 1397 با بازنگری شرح وظایف معاونین دانشگاه، امور تحصیلات تکمیلی به معاون آموزشی دانشکده سپرده شد و عنوان جدید "معاونت پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه" برای این حوزه انتخاب گردید .
 
 
اهم وظایف این حوزه عبارتست از:
 
انجام امور اجرایی و نظارتی امور پژوهشی دانشکده 
بررسی و تصویب ترجمه و تالیف کتاب توسط اعضاء هیئت علمی 
بررسی و تایید شرکت  اعضاء هیئت علمی در سمینارهای داخلی و خارجی در سطح دانشکده
امور مربوط به ارتقای عمودی اعضای هیات علمی دانشکده
 
کارشناس پژ‍وهشی :
آزاده اکبریان        کارشناس پژوهشی         داخلی ۴۰۱۶