امور پژوهشی

اهم وظایف این حوزه عبارتست از:

انجام امور اجرایی و نظارتی امور پژوهشی دانشکده 

بررسی و تصویب ترجمه و تالیف کتاب توسط اعضاء هیئت علمی 

بررسی و تایید شرکت  اعضاء هیئت علمی در سمینارهای داخلی و خارجی در سطح دانشکده

امور مربوط به ارتقای عمودی اعضای هیات علمی دانشکده

 

کارشناس پژ‍وهشی :

آزاده اکبریان        کارشناس پژوهشی         داخلی ۴۰۱۶

 

نمودار گردش کارهای پژوهشی