امور پژوهشی

امور پژوهشی

امور پژوهشی
 
   

اهم وظایف این حوزه عبارتست از:

انجام امور اجرایی و نظارتی امور پژوهشی دانشکده 

بررسی و تصویب ترجمه و تالیف کتاب توسط اعضاء هیئت علمی 

بررسی و تایید شرکت  اعضاء هیئت علمی در سمینارهای داخلی و خارجی در سطح دانشکده

امور مربوط به ارتقای عمودی اعضای هیات علمی دانشکده

کارشناس پژ‍وهشی :

خانم آزاده اکبریان        کارشناس پژوهشی         داخلی 4016

 

                         
     

 

آمار کتب ترجمه شده توسط اعضاء هیئت علمی دانشکده دامپزشکی اهواز

ردیف

عنوان

ترجمه

ناشر

سال انتشار

1

راهنمای تشخیص باکتریولوژی و مایکولوژی درمانگاهی دامپزشکی

دکترمحمود جشیمدیان

دانشگاه شهید چمران اهواز

1372

2

کتاب راهنمای بیماریهای ماهی

دکتر فروغ پاپهن و

دکتر ناصر حقوقی‌راد

ً          ً        ً

1378

3

هیستوپاتولوژی پرندگان

دکتر نعیم آلبوغبیش

و دکتر منصور میاحی

ً          ً        ً

1379

4

Veterinary Medical Terminology

دکتر راگونات کوهلی

دکتر منصور میاحی

ً          ً        ً

1380

5

آبزی پروری برای دامپزشکان – مدیریت پرورشی ماهی و بیماریها

دکتر رحیم پیغان و

دکتر مهرداد عبدالله مشایی

ً          ً        ً

1380

6

تشخیص بیماریهای ویروسی دامپزشکی

دکتر مسعودرضا صیفی‌آباد شاپوری

ً          ً        ً

1382

7

روشها و مفاهیم خون‌شناسی

دکتر محمد راضی‌جلالی

و دکتر غلامحسین خواجه

ً          ً        ً

1383

8

بهداشت و درمان ماهیان آکواریومی

دکتر رحیم پیغان، دکتر حمیدیان، دکتر سلاطی و دکتر مسائلی

انتشارات پرتو واقعه

1384

9

داروساز و علائم بیماریها

دکتر لیلا صفائیان

دکتر علی رستمی

دکترحسین نجف زاده

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1383

آمار کتب تألیف شده توسط اعضاء هیئت علمی دانشکده دامپزشکی اهواز

ردیف

عنوان

تألیف

ناشر

سال انتشار

1

کالبدشناسی و پرندگان اهلی

دکتر هدایت‌الله رشیدی

دانشگاه شهید چمران اهواز

1371

2

بیماریهای باکتریایی و قارچی پرندگان

دکتر منصور میاحی

دانشگاه شهید چمران اهواز

1377

3

بهداشت و پرورش ماهیان گرمابی

دکتر مهرداد عبدالله مشایی و دکتر پیغان

انتشارات نور بخش تهران

1377

4

رادیوگرافی و سونوگرافی دامپزشکی – اصول – روشها و کاربردها

دکتر راگونات کوهلی، دکتر قربانپور،

دکتر میاحی

دانشگاه شهید چمران اهواز

1378

5

انگل‌ها و بیماریهای انگلی ماهی

دکتر رحیم پیغان

انتشارات نور بخش تهران

1380

6

بیماریهای ماهی

دکتر رحیم پیغان

دانشگاه شهید چمران اهواز

1382

7

بیماریهای ویروسی ماهی و میگو

دکتر داور شاهسونی

و دکتر رحیم پیغان

دانشگاه فردوسی مشهد

1382

8

اصول بهداشت در مراکز تهیه، نگهداری و توزیع مواد غذایی

دکتر علی فضل آرا

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

1384

9

کنترل میکروبی و بازرسی بهداشتی مواد غذایی با منشاء دامی

دکتر علی فضل آرا

دکتر سید سهیل قائم مقامی

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

1384

10

مدیریت مزارع پرورشی ماهیان گرمابی

دکتر رحیم پیغان، دکتر عبدالله مشایی

انتشارات دریا سر

1384

11

فارماکولوژی آزمایشگاهی

دکتر حسین نجف زاده

نشر علوم کشاورزی

1377

12

حیوانات کوچک آزمایشگاهی

دکتر حسین نجف زاده

نشر علوم کشاورزی

13

 

نسبت داوری های دکتری عمومی و ارشد همکاران محترم هیات علمی گروه علوم پایه به تفکیک بخش
 طی سالهای 89 تا 4 ماهه اول 93

بخش

نام و نام خانوادگی

تعداد داوری

نسبت درصد به داوری­های بخش

الف : بخش آناتومی :

(54 مورد)

دکتر مظاهری

12

22/22

دکتر رنجبر

10

51/18

دکتر خاکساری

18

33/33

دکتر نوری نژاد

12

22/22

دکتر خزائیل (استخدام جدید)

2

7/3

ب- بخش بیوشیمی:

(53 مورد)

دکتر جلودار

18

96/33

دکتر شهریاری

21

62/39

دکتر تابنده

14

41/26

ج- بخش فیزیولوژی: (32 مورد)

دکتر فاطمی

28

5/87

دکتر قطب الدین (استخدام جدید)

4

5/12

د- بخش بافت شناسی : (21 مورد)

دکتر عرفانی مجد

11

38/52

دکتر حسینی فر (استخدام جدید)

8

09/38

دکتر بصیر (استخدام جدید)

2

52/9

ه- بخش فارماکولوژی : (20 مورد)

دکتر نجف زاده

20

100

دکتر جمشیدیان

0

0

 

ردیف

نام و نام خانوادگی نفرات اول تا سوم گروه

تعداد داوری

1

دکتر سیدرضا فاطمی

28

2

دکتر علی شهریاری

21

3

نجف زاده

20

 

نسبت داوری های دکتری عمومی و ارشد همکاران محترم هیات علمی گروه پاتوبیولوژی  به تفکیک بخش
 طی سالهای 89 تا 4 ماهه اول 93

بخش

نام و نام خانوادگی

تعداد داوری

نسبت درصد به داوری­های بخش

الف-بخش آسیب شناسی: (47 مورد)

دکتر محمدیان

21

67/44

دکتر اسماعیل زاده

16

04/34

دکتر رضایی

10

27/21

ب- بخش انگل شناسی:

(53 مورد)

دکتر البرزی

15

3/28

دکتر حمیدی نجات

13

52/24

دکتر راضی جلالی

14

41/26

دکتر بهرامی (از نیمه دوم 90)

11

75/20


ج-بخش میکروب شناسی: (75 مورد)

دکتر صیفی

15

20

دکتر قربانپور

24

32

دکتر غریبی

28

33/37

خانم دکتر بختیاری (از نیمه دوم سال 90)

26

66/34

دکتر خسروی (استخدام جدید)

2

66/2

 

ردیف

نام و نام خانوادگی نفرات اول تا سوم گروه

تعداد داوری

1

دکتر داریوش  غریبی

28

2

دکتر نغمه موری بختیاری (از نیمه دوم سال 90)

26

3

دکتر مسعود قربانپور

24

 

نسبت داوری های دکتری عمومی و ارشد همکاران محترم هیات علمی گروه بهداشت  به تفکیک بخش
 طی سالهای 89 تا 4 ماهه اول 93

بخش

نام و نام خانوادگی

تعداد داوری

نسبت درصد به داوری­های بخش

الف-بخش بهداشت مواد غذایی: (48 مورد)

دکتر فضل آرا

11

91/22

دکتر مکتبی

19

58/39

دکتر زارعی

14

16/29

دکترپورمهدی

4

33/8

 

ردیف

نام و نام خانوادگی نفرات اول تا سوم

تعداد داوری ها

1

دکتر سیاوش مکتبی

19

2

دکتر مهدی زارعی

14

3

دکتر علی فضل آرا

11

 

نسبت داوری های دکتری عمومی و ارشد همکاران محترم هیات علمی گروه علوم درمانگاهی  به تفکیک بخش
 طی سالهای 89 تا 4 ماهه اول 93

بخش

نام و نام خانوادگی

تعداد داوری

نسبت درصد­به­داوری­های بخش

الف-بخش­مامایی­وبیماریهای تولید مثل:

(46 مورد)

دکترگورانی نژاد

11

91/23

دکتر محمدی

18

13/39

دکتر براتی

17

95/36

ب- بخش بیماریهای داخلی دام کوچک: (25 مورد)

دکتر آویزه

17

95/36

دکتر مصلی نژاد

8

32

ج- بخش رادیولوژی:

( 18 مورد)

دکتر غدیری

10

55/55

دکتر معربی

8

44/44

د- بخش بیماریهای داخلی دام بزرگ:

(46 مورد)

دکتر نوری

7

21/15

دکتر حاجیکلائی

11

91/23

دکتر قدردان مشهدی

14

43/30

دکتر رسولی

14

43/30

ه- بخش جراحی:

(8 مورد)

دکتر نداف

2

25

دکتر بنی آدم

6

75

دکتر ایمانی (استخدام جدید)

0

0

و- بخش بیماریهای طیور:

(28 مورد)

دکتر میاحی

5

85/17

دکتر جعفری

15

57/53

دکتر طلازاده (از نیمه دوم سال 90)

2

14/7

دکتر برومند (از نیمه دوم سال 90)

6

42/21

ز- بخش بهداشت بیماریهای آبزیان:

(21 مورد)

دکتر پیغان

8

09/38

دکتر مصباح

8

09/38

دکتر علیشاهی

5

8/23

دکتر محمدیان (استخدام جدید)

0

0

ح- بخش کلینیکال پاتولوژی :

(39 مورد)

دکتر خواجه

16

02/41

دکتر راضی جلالی

18

15/46

دکتر میثاق جلالی (نیمه دوم 91)

5

82/12

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی نفرات اول تا سوم

تعداد داوری

1

دکتر محمد راضی جلالی/ دکتر محمدی

18

2

دکتر فرید براتی/ دکتر آویزه

17

3

دکتر غلامحسین خواجه

16

 تعداد داوری های دکتری تخصصی و Ph.D همکاران محترم هیات علمی دانشکده به تفکیک بخش

طی سالهای 89 تا 4 ماهه اول سال 93


گروه

بخش

نام و نام خانوادگی

تعداد داوری

 

 

 

 

علوم پایه

 

بخش آناتومی و جنین شناسی

دکتر رنجبر

4

دکتر نوری نژاد

1

دکتر مظاهری

2

دکتر خاکساری

2

دکتر خزائیل

-

بخش بیوشیمی

دکتر تابنده

1

دکتر جلودار

4

دکتر شهریاری

1

بخش فارماکولوژی

دکتر نجف زاده

1

دکتر جمشیدیان

-

بخش فیزیولوژی

دکتر فاطمی

3

دکتر قطب الدین

-

بخش بافت شناسی

دکتر عرفانی مجد

1

دکتر حسینی فر

-

دکتر بصیر

-

 

 

 

 

پاتوبیولوژی


بخش پاتولوژی

دکتر رضایی

2

دکتر اسماعیل زاده

3

دکتر محمدیان

3

بخش میکروب شناسی

دکتر قربانپور

5

دکتر صیفی

1

دکتر غریبی

2

         دکتر بختیاری

1

دکتر خسروی

-

بخش انگل شناسی

دکتر حمیدی نجات

1

دکتر راضی جلالی

2

دکتر البرزی

3

دکتر بهرامی

1

 

 

 

 

 

 

علوم درمانگاهی

 


بخش کلینیکال پاتولوژی

دکتر خواجه

2

دکتر راضی جلالی

2

دکتر جلالی

-

بخش رادیولوژی

دکتر معربی

1

دکتر غدیری

-

بخش داخلی دامهای بزرگ

دکتر حاجیکلائی

2

دکتر رسولی

3

دکتر قدردان مشهدی

5

دکتر نوری

1

بخش­داخلی دامهای کوچک

دکتر آویزه

1

دکتر مصلی نژاد

-

بخش طیور

دکتر برومند

1

دکتر جعفری

3

دکتر میاحی

-

دکتر طلازاده

-

بخش آبزیان

دکتر مصباح

2

دکتر علیشاهی

2

پیغان

3

دکتر محمدیان

-

بخش جراحی

دکتر بنی آدم

2

دکتر نداف

1

دکتر ایمانی راستابی

-

بهداشت مواد غذایی

بخش مواد غذایی

دکتر علی فضل آرا

-

دکتر سیاوش مکتبی

-

دکتر مهدی زارعی

-

دکتر مهدی پورمهدی