دکتر مجتبی علیشاهی        رئیس کمیته ترفیع

دکتر مهدی زارعی             دبیر کمیته ترفیع

دکتر کاوه خزائیل              عضو کمیته ترفیع

دکتر تکاور محمدیان         عضو کمیته ترفیع

دکتر زهره قطب­ الدین         عضو کمیته ترفیع 

 

 

فرم ترفیع سالیانه اعضاء هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز     دانلود

 

       1- فرم جدید پایه ترفیع سالانه تکمیل گردد.

       2- رعایت نظم و انضباط دو نیمسال

       3- گواهی کمیت تدریس دو نیمسال

       4- مستندات کیفیت تدریس دو نیمسال

       5- ماده 2 پایه ترفیع که از سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی اخذ می­شود.

       6- ارسال تمامی مستندات پژوهشی نظیر داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی

       7- آخرین حکم کارگزینی

       8- گواهی تمامی مسؤولیت های اجرایی

       9- برای پایه های 15، 20، 25 و 30 گواهی شرکت در 6 ساعت کلاس­های توانمند سازی

 

لازم به ذکر است که تمامی موارد فوق الذکر می بایست به صورت پشت سر هم در یک فایل pdf ارسال گردند و فایل وُرد گزارش عملکرد سالانه نیز جداگانه ارسال شود.

 

همچنین مقرر شد که مدیران محترم گروه­ های علوم درمانگاهی و بهداشت دام، طیور و آبزیان پس از بررسی موارد فوق ­الذکر، مدارک متقاضی را برای جناب آقای دکتر تکاور محمدیان ارسال نمایند و مدیران محترم گروه های علوم پایه، پاتوبیولوژی و بهداشت مواد غذایی این مدارک را برای سرکار خانم قطب الدین ارسال نمایند.