گروه بهداشت مواد غذایی

تاریخچه گروه

 
با گسترش روز افزون صنایع مواد غذایی و نیز رویکرد هموطنان عزیز کشورمان به مصرف غذاهای آماده و نیمه آماده هم اکنون شاهد تولید محصولات متنوع غذایی در کشور هستیم. با توجه به این مسئله و نیز احتمال تهیه و نگهداری نامناسب مواد غذایی و یا عدم رعایت مسائل بهداشتی توسط برخی افراد متأسفانه شاهد افزایش مسمومیتها و بیماری های غذایی در سطح جامعه و نیز فساد مواد غذایی هستیم.
 
آشنا کردن دانشجویان و کارشناسان بهداشتی با اصول کنترل بهداشتی مواد غذایی، بازرسی فراورد ههای خام دامی نظیر گوشت، مرغ، ماهی و شیر و آزمای شهای شیمیایی و میکروبی مواد غذایی و کنترل استانداردهای مربوطه به عهده گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی است.
 
گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1364 و هم زمان با آغاز به کار مجدد دانشکده ی دامپزشکی پس از چند سال تعطیلی به دلیل جنگ تحمیلی تأسیس گردید.
 
این گروه ضمن بهره گیری از استادان متخصص و کارآزموده و نیز آزمایشگاهها و تجهیزات مدرن علاوه بر کارهای آموزشی در امر تحقیق و پژوهش نیز فعال است. درحال حاضر اعضای هیأت علمی این گروه با سازمان دامپزشکی کشور، معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، مؤسس هی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران همکاری علمی و تحقیقاتی دارند و امید است که با پیگیری های صورت گرفته، مؤسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران این گروه رابه عنوان مرکز رفرانس کنترل بهداشتی مواد غذایی منطقه معرفی کند.
 
لازم به ذکر است که در حال حاضر این گروه عاوه بر آموزش دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی مجری دوره های کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی و نیز دوره دکترای Ph.D بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی در سطح کشور می باشد. چاپ مقالات متعدد به زبان انگلیسی در مجات معتبر بین المللی و ملی با نمایه ISI و نیز مجات معتبر علمی-پژوهشی داخل کشور نشان دهند هی فعالیت و تاش مضاعف اعضای هیات علمی این گروه می باشد.
 
 

 

آزمایشگا ههای گروه بهداشت مواد غذایی

1- آزمایشگاه کنترل شیمیایی مواد غذایی

2- آزمایشگاه کنترل کیفی میکروبی مواد غذایی

3- آزمایشگاه بهداشت و صنایع شیر

4- آزمایشگاه عمومی

5- آزمایشگاه مولکولار بیولوژی