آیین نامه های پژوهشی

آیین نامه های پژوهشی

زیر پوشه
اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه امتیازدهی فعالیت های پژوهشی سال ١٤٠١ دانلود (323.7k)
شیوه نامه ترفیع پایه سالیانه اعضای هیئت علمی اسفند 1400 دانلود (220.9k)
آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مردادماه 1400 دانلود (1,192.1k)
دستور العمل اعطای پایه تشویقی دانلود (1,005.7k)
دستورالعمل پایه های تشویقی دانلود (606.5k)
اطلاعیه مجلات JCR دانلود (12.2k)
فایل اکسل شماره 1 مجلات JCR دانلود (26.6k)
فایل اکسل شماره 2 مجلات JCR دانلود (26.7k)
فایل اکسل شماره 3 مجلات JCR دانلود (26.6k)
فایل اکسل شماره 4 مجلات JCR دانلود (26.6k)