گروه علوم درمانگاهی

تاریخچه گروه

تاریخچه گروه علوم درمانگاهی  

     گروه علوم درمانگاهی از 8  بخش تشکیل شده است که عبارتند از بخش جراحی، مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام، رادیولوژی و سونوگرافی؛ بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، بیماریهای داخلی دامهای کوچک، کلینیکال­پاتولوژی، بهداشت و بیماریهای طیور و بهداشت آبزیان که شش بخش دارای دوره­های دکترای تخصصی و PhD می­باشد.