کارپردازی

 

کارپرداز : خانم مریم تسلیمی                              شماره تماس داخلی:4036

مسئول خرید دانشکده : آقای محمد بلوطکی