مجموعه منابع کتابخانه

   

 

 آمار منابع موجود در کتابخانه دامپزشکی

ردیف

نوع مدرک

عنوان

1

کتب فارسی

10430

2

کتاب لاتین

5320

3

نشریات ادواری فارسی

227

4

نشریات ادواری لاتین (راکد)

310

5

پایان نامه

1352

6

گزارشات

500

7

CD  (لوح فشرده کتاب )

84