آزمایشگاه تحقیقاتی

 

 

در این آزمایشگاه امکانات لازم جهت انجام انواع تست های فیزیولوژیک، تمرینات بدنی، تزریقات و نمونه گیری و نگهداری نمونه ها و جراحی های محدود در دسترس می باشد