گروه های آموزشی دانشکده دامپزشکی

این دانشکده متشکل از چهار گروه آموزشی است و در حوزه های علوم پایه ،پاتوبیولوژی ،بهداشت مواد غذایی و علوم درمانگاهی دانشجو می پذیرد .

شرح وظایف گروههای آموزشی

  1. تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه  بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیم سال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده.
  2. ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی، پژوهشی و خدماتی هریک از اعضاء گروه.
  3. نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی گروه.
  4. تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده.
  5. تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیصلاح.
  6. تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است.
  7. پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده.
  8. انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتب ونشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه.
  9. ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و ارائه گزارش آن به رئیس دانشکده.