گروه های آموزشی دانشکده دامپزشکی

این دانشکده متشکل از چهار گروه آموزشی است و در حوزه های علوم پایه ،پاتوبیولوژی ،بهداشت مواد غذایی و علوم درمانگاهی دانشجو می پذیرد .