فرم های آموزشی

فرم های آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویای دکتری تخصصی که به علت پایان سنوات تحصیلی، محروم از تحصیل شده اند دانلود (77.9k)
فرم احراز بسندگی زبان خارجی دانلود (286.1k)
فرم تمدید سنوات دکترا دانلود (203.8k)
گردش علمی دانلود (131.9k)
فرم تعهد نامه مفقود شدن کارت دانشجویی دانلود (228.0k)
فرم تسویه حساب صندوق رفاه دانلود (106.0k)
فرم تعهد انصراف از تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانلود (52.2k)
فرم تعهد انصراف از تحصیل دانشجویان دکتری عمومی دانلود (53.2k)
فرم گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد که تا پایان ترم ششم فارغ التحصیل نشده اند دانلود (29.5k)
فرم درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد که بعلت دو نیمسال مشروطی از ادامه تحصیل محروم شده اند دانلود (102.8k)
دفاع از پروپوزال مشروط دانلود (25.5k)
فرم انصراف از تحصیل دانشجویان ارشد و دکترا دانلود (33.5k)
نمونه ای از صفحات اول پایان نامه دانلود (5,858.3k)
گزارش ناظر پروپوزال 2 دانلود (17.6k)
برگ ارزیابی دانشجویان تخصصی دانلود (445.7k)
برگ ارزیابی دانشجویان ارشد دانلود (446.4k)
فرم جدید امضای تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانلود (32.6k)
گزارش ناظر ارشد دانلود (1,011.8k)
فرم تقاضای تغییر رشته داخلی دانلود (479.8k)
فرم خلاصه وضعیت دانلود (70.5k)
کاربرگ درخواست میهمانی به سایر دانشگاه ها دانلود (218.9k)
کابرگ درخواست ترم تابستان دانلود (177.4k)
کاربرگ درخواست حذف نیمسال دانلود (164.6k)
کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی دانلود (206.6k)
فرم دروس بالای 14 دانلود (95.3k)
فرمت جدید پروپوزال دانلود (21.2k)
گواهی صحت و اصالت پایان نامه دانلود (18.2k)
نامه استاد راهنما و مجوز صحافی دانلود (39.0k)
نمونه ای از فصل های پایان نامه دانلود (3,180.9k)
انصراف از تحصیل دکتری عمومی دانلود (75.8k)
حذف ترم تحصیلات تکمیلی دانلود (48.6k)
فرم تسویه حساب خارجی دکتری عمومی دانلود (90.0k)
مرخصی تحصیلی تحصیلات تکمیلی دانلود (48.6k)
درخواست مجوز هم نیازی دانلود (205.5k)