آموزش دانشکده

نمایشگر یک مطلب

 

کارکنان آموزش

 

فعالیت های آموزشی
 
۱- ثبت نام اولیه دانشجویان جدید الورود
۲- ثبت دروس نیمسال تحصیلی و ارسال آن به دفتر برنامه ریزی و گروههای مربوطه
۳- ثبت انتخاب واحد کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی
۴- حذف و اضافه دروس دانشجویان طبق تقویم آموزشی
۵- حذف تکدرس طبق تقویم آموزشی
۶- صدور مرخصی ، معرفی به استاد و ارسال فرم های حذف ترم ، حذف پزشکی ، ماده ۳ و مجوز زیر حد نصاب واحدهای درسی دانشجویان به آموزش کل 
۷- تحویل فرم های میهمانی ، انتقال دائم و تغییر رشته به دانشجویان ذینفع
۸- چک کردن کلاس های درس در موعد مقرر
۹- بررسی و ارسال مدارک فارغ التحصیلی به آموزش کل
۱۰- اعلام آمار دانشجویان فعال در هر نیمسال
۱۱- ارسال نفرات اول تا سوم به دفتر استعداد های درخشان در یک سال تحصیلی
۱۲- ارسال نفرات اول تا سوم دانشجویان شبانه به دفتر آموزش های آزاد جهت دریافت تخفیف
۱۳- ارسال نفر اول فارغ التحصیل به تفکیک رشته جهت ارائه به سازمان سنجش آموزش کشور 
۱۴- اعلام برنامه امتحانات پایان هر نیمسال و ارسال آن به واحدهای مربوطه
۱۵- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان 
۱۶- انجام امور مربوط به حق التدریس و ارسال آن به دفتر برنامه ریزی 
۱۷- محاسبه بدهی دانشجویان نوبت دوم ( شبانه )
۱۸- انجام اموردانشجویی مربوط به کمک هزینه تحصیلی ( وام دانشجویی ) و ...
19- صدور گواهی تدریس اساتید

نمایشگر یک مطلب

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰     دانلود
 

 

برنامه هفتگی دکتری عمومی نیمسال دوم 1401-1400   دانلود

نمایشگر یک مطلب

 

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1402-1401   دانلود

نمایشگر یک مطلب

 

شماره های تماس آموزش دانشکده دامپزشکی