افتخارات دانشکده

1. قدمت 42 ساله دانشکده (سال تأسیس 1353 خورشیدی)

2. وجود شش رشته ی دستیاری تخصصی، هفت رشته PhD تخصصی، چهار رشته کارشناسی ارشد و یک رشته دکترای عمومی

3. وجود بیمارستان دامپزشکی مجهز با قدمت بیش از 20 سال که در بخش های مختلف آموزشی و پژوهشی آماده ارائه خدمات است.

4. انتخاب گروه علوم درمانگاهی به عنوان گروه نمونه ی آموزشی

5. انتخاب گروه علوم درمانگاهی به عنوان گروه نمونه ی پژوهشی

6. انتخاب آقایان دکتر منصور میاحی (دو بار) و دکتر حسین نجف زاده (یک بار) به عنوان استاد نمونه ی کشوری

7. چاپ نزدیک به 3000 مقاله ی علمی-پژوهشی و 5700 مقاله تا پایان سال 1394

8. دفاع از حدود 1100 عنوان پایان نامه دکتری عمومی دامپزشکی و کارشناسی ارشد

9. دفاع از حدود 70 عنوان پایان نامه دکتری تخصصی در رشته های دستیاری و   PhD

10. ارائه گزارش حدود 200 عنوان طرح تحقیقاتی

11. وجود قدیمی ترین مجل هی علمی-پژوهشی دانشگاه با نام «مجل هی دامپزشکی ایران » که دارای درجه ISC و ضریب تأثیر است و تا پایان سال 1394 ، 50 شماره از آن به چاپ رسیده است.

12. از دانشکده های پیشرو در دانشگاه در جذب اعتبار ویژه پژوهشی (  Grant)

13. وجود قطب علمی بهداشت و بیماری های گاومیش

14. بالا بودن نسبت استاد به دانشجو در دانشکده (1 به 7)

15. وجود 60 عضو هیأت علمی ( 16 استاد، 23 دانشیار و 21 استادیار) در دانشکده