مرکز تکثیر، پرورش و تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی

 

مرکز تکثیر، پرورش و تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ در قالب حیوان خانه دانشکده و جهت تکثیر و پرورش موش آزمایشگاهی بزرگ و کوچک در بخشی از دانشکده دامپزشکی قدیم و با همکاری بخشهای فیزیولوژی و بیوشیمی گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی راه اندازی گردید.  سپس در مرداد ماه ۱۳۹۹ساختمان جدید مشتمل بر اتاق های تکثیر، پرورش و تحقیق بر روی موش آزمایشگاهی کوچک و بزرگ در مجاورت دانشکده دامپزشکی و به عنوان یک مرکز مستقل  احداث گردید.