کارکنان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

حمید زلکی

رئیس اداره امور عمومی

4006

۳۳۳۶۴۸۱۸

 

حسابدار

4008

مریم تسلیمی زمانی

کارپرداز دانشکده

4036

سیدعزیزالله احمدپور

کارشناس  دام کوچک

4054

معصومه گزنی

دبیرخانه

4004

آزاده اکبریان

کارشناس پژوهشی

4016

محمد جلالی عزیزپور

مسئول بخش انفورماتیک

4009

ناهید ابراهیمی منش

کارشناس پرتال دانشکده،

گروه علوم پایه،پاتوبیولوژی، بهداشت مواد غذایی

4215

منا عباسی

کارشناس دفتر مجله

4010

فاطمه مهریان

کارشناس بخش پاتولوژی

4116

حسین بهداروند

تکنسین بخش کالبد گشایی

4117

نسرین نجفی

رئیس کتابخانه

4007

خدیچه گشاس

کارشناسان کتابخانه

4007

علی مراقی

انبار دار

4007

شیدا ارزانی

کارشناس مسئول آموزش

4011-4012

روح انگیز ماندنی زاده، فروغ نظاری، عاطفه گشتاسبی

کارشناسان آموزش

4011-4013

رمضان بلوطکی

سمعی بصری

4014

معصومه گزنی

مسئول دفتر  گروه علوم درمانگاهی

4041

فرشید تونی

کارشناس آز کلینیکال

4046

حسین لویمی

تکنسین بخش رادیولوژی

4048

شاهین وحدتی فر

کارشناس  بخش مامایی و بیماری های تولید مثل

4049

رشید جهانگیری بابادی

کارشناس  بخش داخلی دام بزرگ

4050

داریوش پورقاسمی

امین اموال دانشکده

4022

سید محمدرضا مرتضوی

مسئول دفتر رئیس دانشکده

4001

پریسا عوض زاده اصفهانی

کارشناس بخش بهداشت

4248

مریم شکوهمند

کارشناس بخش آبزیان

4054

سلطنت توکلی

کارشناس بخش طیور

4053

مصطفی سبزواری زاده

کارشناس بخش فیزیولو‍ژی

4145

مجید نوروزی

تکنسین بخش جراحی

4055

فرهاد راهداری

مسئول فنی دانشکده

4042

بهنام پاسدار

مهرنوش صفی خانی

کارشناس بخش فارماکولوژی

4096

رحمن ایرانشاهی

کارشناس بخش بافت شناسی

4099

عبدالرحیم فتحی

کارشناس بخش آناتومی

4205

نگار مهدی پور

کارشناس آز ویروس

4211

محمد باقری

کارشناس آز باکتری شناسی

4119

فاطمه خواجه

کارشناس آز انگل شناسی

4218

بابک سهیلی زاده

کارشناس بخش بیوشیمی

4200

محمد بلوطکی

مسئول خرید بیمارستان، نامه رسان

4036

کاظم اصل عباسی

آبدارچی

4031

 

   

طه شریفی

نیروی خدماتی

4046

عادل غلیم پور

نیروی خدماتی

4099

غلامرضا حسین پور

نیروی خدماتی

 

محمد منشداوی

نیروی خدماتی

4206

سید صادق ن‍ژادحسینی

نیروی خدماتی

4051

علی اکبری

نیروی خدماتی

4119

محمد تاب

نیروی خدماتی

 

امید نازاری

نیروی خدماتی

4218

علی بوعذار

نیروی خدماتی

4049

حسین پیرزایی

نیروی خدماتی

 

بهروز قنبری مرداسی

نیروی خدماتی

4050