فعالیت های مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی

 
 
1. تکثیر، پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی شامل: 
موش بزرگ آزمایشگاهی(Rat)
موش کوچک آزمایشگاهی Outbred & Inbreed
موش  Outbred & Inbreed C57/Bl6
 
 
در برنامه های آینده مرکز تکثیر، پرورش و نگهداری سایر حیوانات آزمایشگاهی به شرح ذیل در دستور کار قرار دارد:
 
خوکچه هندی از نژاد Short Hair England
هامستر از نژاد Golden & White Syrian 
 
2. فراهم نمودن فضا و امکانات مورد نیاز شامل اتاقهای استاندارد، انواع قفس، خوراک آزمایشگاهی و ... جهت انجام پروژه های تحقیقاتی داخل و خارج  دانشگاه  بر روی حیوانات آزمایشگاهی  
 
3. ارائه تجهیزات لازم جهت انجام تستهای فیزیولوژیک، تمرین های ورزشی با ترید میل و استخر شنا و ... بر روی مدل های مختلف حیوانات آزمایشگاهی
 
4. کمک به اجرای بخشهای عملی طرح های پژوهشی دانشجویان و اساتید دانشگاه شامل تزریقات، گاواژ ، نمونه برداری،  تعیین سیکل جنسی  و ایجاد مدلهای بیماری طبق پروتکل های استاندارد
 
5. برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با ایجاد مدلهای بیماری و کار با حیوانات آزمایشگاهی