معاون پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : دکتر کاوه خزائیل
 
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی علوم تشریحی
 
مرتبه علمی : دانشیار
 
محل تولد : اهواز
 
پست الکترونیکی : k.khazaeil@scu.ac.ir
 
پست الکترونیکی معاونت پژوهشی دانشکده : research.vet@scu.ac.ir
 
تلفن داخلی : 4003 - 4016 - 4223