شرح وظایف مدیران گروههای آموزشی

 

در حال بررسی

  • تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه  بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیم سال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده.
  • ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی، پژوهشی و خدماتی هریک از اعضاء گروه.
  • نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی گروه.
  • تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده.
  • تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیصلاح.
  • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است.
  • پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده.
  • انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتب ونشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه.
  • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و ارائه گزارش آن به رئیس دانشکده.