ارتباط با کتابخانه

   

 

آدرس پستی : اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده دامپزشکی – کتابخانه دانشکده

تلفن: 19- 06133330010      داخلی:4007

کد پستی: 61355/145