شرح وظایف دانشکده

 • تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و تحقیقاتی رشته های مربوط مختلف تحصیلی با هماهنگی معاونت آموزشی و پژوهشی.
 • آموزش نظری و عملی دانشجویان رشته های مربوط مطابق با سرفصل های دروس و با توجه به ضوابط و سیاستهای کلی آموزشی ابلاغی از ناحیه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و دانشگاه.
 • نظارت مستقیم بر حسن انجام وظایف مدیران گروههای آموزشی ذیربط.
 • تهیه و تنظیم جدول برنامه درسی اعضاء گروههای آموزشی با هماهنگی معاونت آموزشی و پژوهشی.
 • بررسی و پیش بینی نیازهای پرسنلی، تجهیزاتی و وسایل و لوازم و پیگیری در خصوص تامین نیازهای سالیانه دانشکده با همکاری معاونت اداری و مالی دانشگاه.
 • ایجاد هماهنگی در اتخاذ تصمیات شوراهای گروههای آموزشی و پژوهشی وابسته.
 • شرکت در شوراهای آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه.
 • تنظیم برنامه کاری کارکنان دانشکده.
 • نظارت بر حسن اجرای امور توسط کارکنان و ارزیابی مستمرکارکنان و همچنین ارائه راهنمایی های لازم در صورت لزوم.
 • ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی به سازمانها و بخشهای صنعتی و غیره بر اساس سیاستهای دانشگاه.
 • تهیه گزارشات و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به مقامات مسئول دانشگاه.
 • تشکیل و نگهداری پرونده های پرسنلی و تحصیلی دانشجویان با هماهنگی واحدهای ذیربط.