پورتال دانشکده

کارشناس پورتال دانشکده

ناهید ابراهیمی منش 

شماره داخلی دفتر : 4215

راهنماها

 

پست الکترونیکی اعضاء هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان ورودی قبل از سال۹۴

جهت ورود به سامانه از لینک روبرو استفاده نمایید :     https://mail.scu.ac.ir

 

پست الکترونیکی دانشجویان ورودی ۹۴ به بعد

جهت ورود به سامانه از لینک روبرو  استفاده نمایید:      https://newmail.scu.ac.ir