اداره خدمات عمومی

 
 
      مسئول خدمات و امور عمومی دانشکده  :  آقای زلکی       تلفن داخلی 4006