اعضای هیات علمی

علی شهریاری

علی شهریاری

علی شهریاری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 0611-3330073
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نجمه السادات ابطحی ابرقویی بررسی فعالیت مالات د هیدرناز در سلول سرطان پستان کارشناسی ارشد 1392/11/30
مهشید باقر زاده انصاری مطالعه فعالیت آنزیم مالیک ME در سرطان سینه کارشناسی ارشد 1393/06/26
مرضیه باوری اثرات توام مهار mTor و القای استرس اکسیداتیو بر پارامترهای حیاتی و سطح دفاع آنتی اکسیدان در سلولهای سرطان سینه رده سلولی MCF7 دکتری
محمدرضا بیگدلی مقایسه اثر تداخلی شوری و آمونیاک برفعالیت آنزیمهای وابسته به گلوتاتیون در کبد تیلاپیا و کپور معمولی دکتری
مرجان چهارده چریک : اثر پیشگیری کنندة اسیدهای چرب امگا-3 بر هپاتو استئاتوز القایی توسط استروژن در موش صحرایی کارشناسی ارشد 1390/06/26
محمد درویش خادم ارزیابی اثرات ایتاکونات حاصل از فعال شدن IRG1 در سلول های میکروگلیا بر بیان ژن های مرتبط با آپوپتوز و اینفلامازوم در آستروسیت های مشتق از مغز موش دکتری
پویا شریفی تعیین محتوای لیپدی سرم، کبد، عضله در تعدادی از ماهیان شیربت پرورشی (Barbus grqpus) کارشناسی ارشد 1388/03/27
صدیقه صابری فر تاثیر مسمومیت تحت حاد با نیتریت بر فعالیت آنزیم AMP deaminase در عضلات اسکلتی ماهی کپور معمولی کارشناسی ارشد 1396/11/24
احلام فاخرنسب اثر رویال ژلی بر سیمای لیپیدی و فعالیت آنزیم پاراکسوناز سرم موشهای صحرایی مواجهه شده با آرسنیت سدیم کارشناسی ارشد
زهرا فرهادی کوهپایه اندازه‌گیری میزان تغییرات TVN و برخی آیین‌های بیوژن و ارتباط آن‌ها با شمارش کلی باکتری‌های هوازی ساکروفیل و متروفیل در ماهی بنی‌نگهداری شده در یخ کارشناسی ارشد 1388/07/08
بهنام قربان زاده اثر مصرف چای سیاه و سبز ایرانی پیگیری از چاقی تغذیه‌ای کارشناسی ارشد 1388/12/11
مهدی محسنیان ارزیابی ارتباط بیان RNA غیر کد کننده LINK-A و فاکتور رونویسی HIF1a با شاخص های پاتولوژی تومورهای پستان کارشناسی ارشد 1396/03/07
سیاوش منصوری بررسی کینتیک و مشخصات مولکولی آنزیم لاکتات دهیدروژناز LDH در سرطان پستان کارشناسی ارشد 1391/12/19
زهره مهدی پور تاثیر ویتامین C بر وضعیت اکسیدان/آنتی اکسیدان کبد در رت های تغذیه شده با جیره غنی از چربی کارشناسی ارشد 1392/03/07
سیده الهه موسوی تاثیر عصاره اتیل استات گیاه کلپوره بر محتوای لیپدی کبد وعضلات رت های تغذیه شده با جیره غنی از سرکرفر کارشناسی ارشد 1389/02/11
شماره تماس: 0611-3330073
پست الکترونیکی: