جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدامین صنیعی ­نژاد دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدامین صنیعی ­نژاد دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی


جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدامین صنیعی ­نژاد دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدامین صنیعی­ نژاد دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی 

عنوان

مطالعه آناتومیک و سیالوگرافیک غده‌های بزاقی بزرگ و مجرای آن‌ها در گربه‌های موکوتاه اهلی

روز و ساعت و تاریخ جلسه

پنجشنبه 22/7/1400 ساعت10

لینک برگزاری به آدرس

https://webinar.bisturi.vet/ch/defa2

 

 

 

آدرس کوتاه :