وبینار چالش های موجود در زمینه ی تولید فرآورده های لبنی پروبیوتیک

وبینار چالش های موجود در زمینه ی تولید فرآورده های لبنی پروبیوتیک


وبینار چالش های موجود در زمینه ی تولید فرآورده های لبنی پروبیوتیک

 

وبینار چالش های موجود در زمینه ی تولید فرآورده های لبنی پروبیوتیک
 
ارائه دهنده خانم دکتر مریم قادری قهفرخی