معرفی دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز از زبان آقای دکتر حسین حمیدی نجات رئیس دانشکده

معرفی دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز از زبان آقای دکتر حسین حمیدی نجات رئیس دانشکده


معرفی دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز از زبان آقای دکتر حسین حمیدی نجات رئیس دانشکده


آدرس کوتاه :