قابل توجه متقاضیان شرکت در امتحان علوم پایه

قابل توجه متقاضیان شرکت در امتحان علوم پایه


قابل توجه متقاضیان شرکت در امتحان علوم پایه

 

دانشجویان محترمی که درخواست شرکت در امتحان علوم پایه را دارند. خواهشمنداست حداکثر تا تاریخ 15 / 10 / 99 درخواست خود را به ایمیل آموزش (edu.vet@scu.ac.ir)ارسال نمایند. در غیراینصورت قادر به شرکت در امتحان نخواهند بود.