جلسه دفاع آقای کرم اله کیانی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی

جلسه دفاع آقای کرم اله کیانی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی


جلسه دفاع آقای کرم اله کیانی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی

 

جلسه دفاع از پایان نامه آقای کرم­ اله کیانی­ نسب دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی 

عنوان

ارزیابی  کاربرد نانو ذرات مغناطیسی گیرانداره آنتی بادی درتشخیص بروسلوز در سرم گوسفند وبز

 

روز و ساعت و تاریخ جلسه

چهارشنبه 15/2/400 ساعت 14

لینک برگزاری به آدرس

http://webinar.bisturi.vet/ch/defa