جلسه دفاع از پایان نامه خانم نسترن علیشائی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نسترن علیشائی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی


جلسه دفاع از پایان نامه خانم نسترن علیشائی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی

 
 

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نسترن علیشائی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی 

عنوان

بررسی آلودگی به یرسینیاانتروکولیتیکا در شیر گوسفند و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها

 

روز و ساعت و تاریخ جلسه

سه­شنبه 26/۱2/۹۹ ساعت 10  صبح

https://www.skyroom.online/ch/bisturi/jalase-defa4