جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرزانه فعلی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرزانه فعلی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی


جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرزانه فعلی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

 

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرزانه فعلی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی 

عنوان

با عنوان بررسی اثر پیش‌بیهوشی با مدتومیدین همراه با ترامادول یا بدون آن، بر پارامترهای چشمی و قلبی-تنفسی در روند بیهوشی داخل‌وریدی با پروپوفول در سگ

روز و ساعت و تاریخ جلسه

شنبه  27/6/1400 ساعت10:30 

لینک برگزاری به آدرس

https://webinar.bisturi.vet/ch/defa2