جلسه دفاع از پایان نامه خانم شکیلا نوروزی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شکیلا نوروزی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی


جلسه دفاع از پایان نامه خانم شکیلا نوروزی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شکیلا نوروزی

دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 

 

عنوان

بررسی آلودگی احتمالی به  اشریشیا کلی O157:H7  در تخته‌های برش قصابی‌ها و ارزیابی مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌ها

روز و ساعت و تاریخ جلسه

چهارشنبه  12/8/1400 ساعت10 

لینک برگزاری به آدرس

http://meeting.scu.ac.ir/behdasht

آدرس کوتاه :