جلسه دفاع از پایان نامه خانم شکوه سلیمی ­مقدم دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شکوه سلیمی ­مقدم دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی


جلسه دفاع از پایان نامه خانم شکوه سلیمی ­مقدم دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

 

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شکوه سلیمی ­مقدم دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی 

 

عنوان

مطالعه اثرات ایتاکونیک اسید بر میزان زنده مانی، بیان ژن­های پرتوانی و ژن­های هموستاز گلوتاتیون در شرایط استرس اکسیداتیو در سلول­های بنیادی مزانشیمی بافت چربی

روز و ساعت و تاریخ جلسه

یکشنبه  27/4/1400 ساعت 10

لینک برگزاری به آدرس

https://meeting.scu.ac.ir/oloompaye