جلسه دفاع از پایان نامه خانم سارا دانشجوی دکتری بافت شناسی مقایسه ای

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سارا دانشجوی دکتری بافت شناسی مقایسه ای


جلسه دفاع از پایان نامه خانم سارا دانشجوی دکتری بافت شناسی مقایسه ای

 

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سارا دانشجوی دکتری بافت ­شناسی مقایسه ­ای  

عنوان

اثرات نانو ذرات اکسید روی شیمیایی و سبز بر بافت شناسی، شاخص

های استرس اکسیداتیو و بیان ژن های BDNF و NGF در بافت های

مخچه و هیپوکامپ موش صحرایی نر به دنبال تجویز سیس پلاتین

دوشنبه  26/07/1400 ساعت 12

لینک برگزاری به آدرس

Meeting.scu.ac.ir/oloompaye