جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا رشمه دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا رشمه دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی


جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا رشمه دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

 

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا رشمه دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی 

 

عنوان

ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد صاحبان سگ نسبت به بیماری هاری در شهر اهواز

روز و ساعت و تاریخ جلسه

دوشنبه  28/4/1400 ساعت 13

لینک برگزاری به آدرس

https://webinar.bisturi.vet/ch/defa