جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا امیرخانی دانشجوی دکتری پاتولوژی دامپزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا امیرخانی دانشجوی دکتری پاتولوژی دامپزشکی


جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا امیرخانی دانشجوی دکتری پاتولوژی دامپزشکی

 

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا امیرخانی دانشجوی دکتری پاتولوژی دامپزشکی  

عنوان

بررسی اثرات ژل سلطنتی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک و بیوشیمیایی کبد و کلیه، بر اساس ایجاد سمیت کبدی و کلیوی ناشی از داروی آرسنیک تری اکساید در موش صحرایی

چهارشنبه 07/07/1400 ساعت 12

لینک برگزاری به آدرس

https://webinar.bisturi.vet/ch/defa1