جلسه دفاع از پایان نامه خانم آیدا رضایی­پور دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم آیدا رضایی­پور دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی


جلسه دفاع از پایان نامه خانم آیدا رضایی­پور دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

 

جلسه دفاع از پایان نامه خانم آیدا رضایی­پور دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی 

عنوان

ارزیابی تجویز داخل صفاقی مورفین بر مدیریت درد پس از جراحی اواریوهیسترکتومی در سگ

روز و ساعت و تاریخ جلسه

شنبه  400/2/18 ساعت 10 صبح

لینک برگزاری به آدرس

https://webinar.bisturi.vet/ch/defa