جلسه دفاع از پایان نامه آقای پیمان معصومی دانشجوی دکتری تخصصی جراحی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای پیمان معصومی دانشجوی دکتری تخصصی جراحی


جلسه دفاع از پایان نامه آقای پیمان معصومی دانشجوی دکتری تخصصی جراحی

 

جلسه دفاع از پایان نامه آقای پیمان معصومی دانشجوی دکتری تخصصی جراحی

عنوان

مقایسۀ اثرات بیدردی و غلظت پلاسمایی حاصل از تزریق

اپیدورال داروهای لیدوکائین، بوپیواکائین و دکسمدتومدین

بهدنبال جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ

دوشنبه  15/06/1400 ساعت 10

لینک برگزاری به آدرس

http://webinar.bisturi.vet/ch/defa2