جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصیب سیدی آب الوان دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت آبزیان

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصیب سیدی آب الوان دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت آبزیان


جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصیب سیدی آب الوان دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت آبزیان

 

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصیب سیدی آب الوان دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت آبزیان

عنوان

مقایسه تأثیر پروبیوتیک­های فاقد و واجد خاصیت کوئوروم کوئنچینگ بر عملکرد رشد، فعالیت آنزیم­های گوارشی و اکسیداتیو در ماهی ‌باس دریایی آسیایی در دو تراکم مختلف

چهارشنبه  28/07/1400 ساعت 10 صبح

لینک برگزاری به آدرس

meeting.scu.ac.ir/oloomdarmangahi

 

 

آدرس کوتاه :