جلسه دفاع از پایان نامه آقای عارف نورایی دانشجوی دکتری آناتومی و جنین شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عارف نورایی دانشجوی دکتری آناتومی و جنین شناسی


جلسه دفاع از پایان نامه آقای عارف نورایی دانشجوی دکتری آناتومی و جنین شناسی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عارف نورایی دانشجوی دکتری آناتومی و جنین شناسی   

عنوان

مطالعه مورفومتریک و آنالیز رفتاری اثر دمیلیناسیون بر هیپوکامپ،کارپوس کالوزم

و فورنیکس در مدل مولتیپل اسکلروزیس القا شده با اتیدیوم بروماید

 

روز و ساعت و تاریخ جلسه

شنبه  29/08/1400 ساعت 12:30

لینک برگزاری به آدرس

http://meeting.scu.ac.ir/oloompaye

 
 
 
 

 

آدرس کوتاه :