اعزام تیم دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز به مناطق سیل زده خوزستان

اعزام تیم دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز به مناطق سیل زده خوزستان


اعزام تیم دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز به مناطق سیل زده خوزستان