اعضای هیات علمی

مسعودرضا صیفی آبادشاپوری

change-logo

مسعودرضا صیفی آبادشاپوری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

فعالیت های اجراییجوایزطرح های بنیادیکتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم اختلاط تولید آنتی بادی مونوکلونال بر ضد گلیکوپروتئین Erns و پروتئین NS3 نوترکیب ویروس اسهال ویروسی گاوان سویه (NADL) دکتری 1391/08/27
مریم بیگم اسلامی کلونینگ و تعیین توالی ژن کد کننده پروتئین NS1 ویروس آنفلوانای مرغی H9N2 کارشناسی ارشد 1388/12/22
ماجده بلادی موسوی کلونینگ وبیان ژن فاکتور رشد اندوتلیال عروق از جدایه ای از ویروس Orf از شهر اهواز کارشناسی ارشد 1391/12/21
خدایار پرویش تهیه آنتی ژن ویروس بیماری نیوکاسل جهت استفاده آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون (HI) کارشناسی ارشد 1381/01/01
امین جایدری کلونینگ و بیان ژن NP ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در اشریشیاکولی دکتری 1390/03/17
گلناز حسامی بررسی عفونت متاپنوموویروسی در طیور گوشتی در اهواز با آزمایش RT-PCR کارشناسی ارشد 1391/03/03
الهام رای بررسی آلودگی پروسلایی گاومیشهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز با استفاده از روشهای کشت و PeR کارشناسی ارشد 1388/01/19
بهاره رامش تولید آنتی‌بادی مونوکلونال ضد پروتئین نوکلئوکپسید ویروس برونشیت عفونی ماکیان (سویه H120) دکتری 1394/11/03
محمد رشنو ساخت و ارزیابی ایمنی زایی پلاسمید نوترکیب واجد ژن گلیکوپروتئین E2 ویروس اسهال ویروسی گاو و بخش C3d کمپلمان گاو دکتری 1393/12/23
محمد رشنو تهیه مارکر DNA loop کارشناسی ارشد 1389/06/28
احمد روحی زاده بررسی شیوع ویروس رینوتراکثیت در گربهای اهواز با استفادهاز روش PCR کارشناسی ارشد 1388/04/02
ساناز زراسوندنیا تولیدآنتی بادی مونوکلونال بر ضدپروتئین p24 ویروس لکوز گاوی کارشناسی ارشد 1396/04/17
کوثر سربندی بررسی سرولوژی آلودگی گاومیش های ارجاعی به کشتارگاه اهواز به ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) کارشناسی ارشد 1395/06/31
معصومه شیخ زاده تکابی بررسی آلودگی ماکیان بومی اهواز به آیمریاهای مسبب کوکسیدیوز تحت بالینی به روش PCR کارشناسی ارشد 1389/02/28
سپیده صالحی پورباورساد بهینه سازی یک آزمایش الایزای تسخیرآنتی ژن خانگی برای ردیابی نوکلئوپروتئین ویروس آنفلوانزای جنس A در نمونه مدفوع مرغ کارشناسی ارشد 1396/03/30
نسترن عباسی مقدم بررسی آلودگی گاومیش های رودخانه ای با ویروس های OvHV-2 و CpHV-2 کارشناسی ارشد 1395/09/02
سارا یعقوبی تهیه و ارزیابی پروتئین A استافیلوکوکی نشاندار شده با آنزیم پراکسیداز کارشناسی ارشد 1392/03/12
سید مرتضی قریشی کلونینگ و بیان ژن کدکننده گلیکو پروتئین 52 کیلو دالتون ویروس عامل اسهال ویروسی گاو کارشناسی ارشد 1387/01/01
حمیدرضا کاهکش چهار روش استخراج RNA ویروس برونشیت عفونی طیور از مایع آلانتوئیک برای استفاده در آزمایش RT-PCR کارشناسی ارشد 1383/01/01
گوشه-شیداسادات طراحی و ارزیابی یک الایزای غیر مستقیم جهت ردیابی آنتی بادی ضد ویروس برونشیت عفونی ماکیان با استفاده از پروتئین نوکلئوکپسید (N) نوترکیب کارشناسی ارشد
علی محبت کلونینگ و بیان ژن VP3 ویروس بیماری بورس عفونی جهت طراحی و ارزیابی آزمایش الیزا دکتری 1393/10/28
پژمان محمودی کوهی کلونینگ و بیان قطعات نوترکیب هم پوشان متوالی پروتئین NS3 ویروس اسهال ویروسی گاو در اشریشیاکلی و ارزیابی آنها در الایزا دکتری 1391/08/27
سیدحسن میرابوطالبی‌زواره تهیه کنژوگه پراکسیداز برضد IgG مرغ کارشناسی ارشد 1382/01/01
پرستو مرادی چغاکبودی طراحی تست الایزا رقابتی به منظور ردیابی آنتی بادیهای ضد ویروس اسهال ویروسی گاوان کارشناسی ارشد
الهه مطلبی‌فینی بررسی تاثیر Acemannan در پاسخ ایمنی طیور گوشتی برعلیه واکسن آنفلوانزا سویه H9N2 کارشناسی ارشد 1384/01/01
حسین معتمدی بررسی ویروس‌شناختی سندروم تنفسی شایع در طیور گوشتی در ایران کارشناسی ارشد 1382/01/01
مریم مهراقا تولید پروتئین نوترکیب نوکلئوکپسید ویروس برونشیت عفونی طیور از طریق بیان ژن در E.coli کارشناسی ارشد 1393/08/10
زهره نجفی طراحی و ساخت یک سازه ژنی نوترکیب بیان کننده پروتئین p24 ویروس لکوز گاوی در E.coli کارشناسی ارشد 1395/08/04
ازاده نیسی تولید آنتی بادی مونوکلونال برضد پروتئین نوترکیب NP ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 دکتری 1391/06/26
مژگان نظری ایجاد آرترودسیس در مفصل کارپ سگ با استفادهاز مغز استخوان کارشناسی ارشد 1384/01/01
حسین هوشمند کوچی مقایسه واکسنهای کشته وزنده جهت پیشگیری ازبیماری گامبورودرطیورگوشتی کارشناسی ارشد 1379/01/01
کیوان یوسف قدسی مطالعه ایمن زایی واکسنهای تهیه شده ازآنتی ژن غیرفعال یکسویه بومی ویروس گامبورو کارشناسی ارشد 1379/01/01

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه