اعضای هیات علمی

رمضانعلی جعفری

رمضانعلی جعفری

رمضانعلی جعفری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیکتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ابراهیمی-هادی اثر پروبیوتیک (پریمالاک) بر هیستومورفولوژی روده و کلونیزاسیون سالمونلا سروار انتریتیدیس در ماکیان گوشتی دکتری 1395/11/23
ازاده احسانی اثر افزودن مقادیر مختلف ویتامین E به جیرۀ غذایی بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون در جوجه های گوشتی آلوده به آیمریا تنلا کارشناسی ارشد 1390/12/23
مرضیه احمدی‌آرپناهی تأثیر پروبیوتیک (پروتکسین) بر آلودگی جوجه های گوشتی به آیمریا تنلا کارشناسی ارشد 1390/08/18
امیر امانی تعیین فیلوتایپ، ژن های حدت و الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در اشریشیا کلی جدا شده از ماکیان گوشتی سالم و مبتلا به کلی سپتی سمی در اهواز دکتری 1393/10/30
امید بهروزی نسب عفونت تجربی بلدرچین های ژاپنی با ویروس حاد جدا شده از همه گیری بیماری نیوکاسل در ماکیان گوشتی اهواز دکتری
محمد امین بهمنش اثر سالینومایسین بر پاسخ ایمنی هومورال علیه ویروس واکسن بیماری گامبورو در جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1389/04/06
امین جایدری بررسی آلودگی سالمونلایی در ماکیان خانگی اهواز کارشناسی ارشد 1383/01/01
محمد خادمی مقایسه تاثیر استفاده از دو پروبیوتیک بر پایه باکتری بر عملکرد جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1387/01/01
علی دلیران‌نیا بررسی آلودگی سالمونلایی در تخم‌مرغ‌های بومی مصرفی اهواز کارشناسی ارشد 1383/01/01
ندا رحیمی ملکشان تأثیر پروبیوتیک (پروتکسین) بر عملکرد، دفع اٌاٌسیست و وضعیت آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی آلوده به آیمریا تنلا کارشناسی ارشد 1391/11/25
محمد رفاعی آزاد دولابی تکامل سیستم ایمنی طیور ونقش آن درپیشگیری از عفونت کارشناسی ارشد 1376/01/01
رضا زارع عفونت تجربی قرقاول ها با ویروس حاد جدا شده از همه گیری بیماری نیوکاسل در ماکیان گوشتی اهواز دکتری
ایمان زرنگار بررسی میدانی پادتن ضد ویروس نیوکاسل وآنفلوانزا (H9N2) در سرم و زرده مرغان تخمگذار به روش ممانعت از هماگلوتیناسیون کارشناسی ارشد
امید شجاعی بیرانوند بررسی فراوانی سرمی عفونت رئوویروسی در ماکیان گوشتی اهواز به وسیله ی آزمایش الیزا کارشناسی ارشد 1396/08/16
سعید صمدی بررسی تحلیلی کریپتوسپوریدیوزیس در طیور کارشناسی ارشد 1378/01/01
فیصل ضرغامی مطالعه اثرات سولفات مس برعملکرد و ساختمان کبد جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1382/01/01
محمد عباس‌نیا اثر وزن اولیه جوجه های گوشتی بر پاسخ ایمنی هومورال در برابر ویروس واکسن بیماری نیوکاسل کارشناسی ارشد 1392/06/27
سید حمید فرخی فر تأثیر ویتامین E جیره غذایی بر ساختار هیستومورفومتری و فعالیت آنزیم های مخاطی در روده کوچک جوجه های گوشتی دکتری 1392/07/28
فروغی فر-علی بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویه در ماکیان گوشتی شهرستان اهواز به روش آگلوتیناسیون سریع روی لام کارشناسی ارشد
سعید قاسمی مطالعه برروی سرولوژی و جداسازی ویروس از کبوترهای مشکوک به بیماری نیوکاسل در اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
قلی پورآذر-مصطفی شناسایی مولکولی ژن های حدت و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونلا انتریکا سرووار تیفی موریوم و انتریتیدیس جدا شده از گله های ماکیان گوشتی در اهواز دکتری 1395/11/10
رضوان کیانی بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین E جیرۀ غذایی بر علیه کوکسیدیوز ناشی از آیمریا تنلا در جوجه¬های گوشتی دکتری 1389/11/20
مریم گواهی بررسی آلودگی آب آشامیدنی تعدادی از مرغداری‌های گوشتی اهواز به سالمونلا و کلی فرم‌های مدفوعی کارشناسی ارشد 1384/01/01
علیرضا مرادی الیادرانی اثر استفاده مجزا یا ترکیبی واکسن های کشته و زنده بیماری نیوکاسل بر پاسخ ایمنی هومورال در ماکیان گوشتی کارشناسی ارشد 1394/07/08
محمدرضا مرعشیان سرایی تاثیر اضافه کردن پودر سیر به جیره بر پارامترهای هماتولوژیک و پاسخ ایمنی همورال علیه ویروس بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1386/01/01
مونا مقیمی‌نیاکی ارزیابی پارامترهای سختی، کربنات، بی‌کربنات و سولفات در آب آشامیدنی جوجه‌های گوشتی شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1385/01/01
میثم مکی تاثیر افزودن پودر سیر به جیره بر روی میزان منیزیم و کمپلمان سرم ماکیان گوشتی کارشناسی ارشد 1389/04/02
الهام ملکی اثر سالینومایسین بر پاسخ ایمنی هومورال جوجه‌های گوشتی علیه ویروس واکسن نیوکاسل و آنفلوانزا (تحت تیپ (H9N2 کارشناسی ارشد 1389/06/31
الهام ملکی شناسایی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی و ارتباط آن با گروه فیلوژنی در اشریشیا کلی جدا شده از ماکیان گوشتی سالم و سپتی سمیک در اهواز دکتری 1394/07/29
حسن ناظریان بررسی سرولوژیک آنفلوانزای A تحت تیپ (H9N2) در کبوترهای شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
امین نجاتی ساروی بیماریزایی تجربی ویروس حاد بیماری نیوکاسل جدا شده از یک گله مبتلا در اهواز (سال 1392) در بوقلمون های تجاری دکتری
شهرام نصیری بررسی سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1376/01/01
نازیلا نصیری دهج اثر افزودن سیر به جیره غذایی بر نتیجه آزمایش غربالگری بقایای آنتی بیوتیکی (FPT) در بافت های ماکیان گوشتی کارشناسی ارشد 1396/10/26
شقایق هوشمند یار جان تاثیر افزودن پودرسیر بهجیره برپاسخ ایمنی هومورال علیه واکنش کشته آنفلوانزای پرندگان(M9N2) در جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1387/01/01
بهرام واله بیماری‌های مهم قارچی در پرندگان کارشناسی ارشد 1376/01/01

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه